Anthropology Magazine

What Rez Dogs Mean to the Lakota